Skupščina

Skupščina je najvišji organ GZ. Sestavljajo jo delegati, ki jih za mandatno obdobje izvolijo PGD in PIGD. Vsako PGD oziroma PIGD ima v Skupščini GZ dva člana delegata.

Pristojnosti Skupščine:


1. sprejema poslovnik o delu Skupščine;
2. sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut in druge splošne akte;
3. voli organe in funkcionarje;
4. sprejema finančni načrt in zaključni račun GZ;
5. sprejema programske usmeritve, stališča, sklepe, priporočila in druge akte za napredek gasilstva in protipožarnega varstva za svoje območje;

6. sprejema poročila o poslovanju GZ, finančno poročilo in program dela;

7. odloča o sprejemu novih članov in o prenehanju članstva;
8. obravnava in sklepa tudi o drugih zadevah in nalogah, ki jih predlagajo člani in niso prenesene na druge organe GZ;
9. dokončno odloča o pritožbah proti sklepom drugih organov GZ;
10. odloča o prometu z nepremičninami;
11. določa višino članarine;
12. imenuje častne funkcionarje GZ, ki imajo posvetovalno pravico pri delu organov GZ.

13. odloča o statusnih spremembah in o prenehanju GZ.