Upravni odbor

Program dela

 • Izvajanje sklepov Skupščine GZ in upravljanje s premoženjem GZ v skladu s predpisi ter izvajanje drugih nalog, ki so določene v Statutu in navodilih GZ ter v Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe občine Domžale in Trzin;
 • Sodelovanje s posameznimi komisijami ter izvajanje koordinacije med njimi;Odločanje o priznanjih, odlikovanjih in napredovanjih na podlagi predlogov ustreznih komisij;
 • Sodelovanje z ostalimi GZ na območju regije Ljubljana III in redna komunikacija z vodstvom GZS;Izvajanje kratkoročnega in novega srednjeročnega plana nabave opreme in gasilske tehnike;
 • Izvajanje kontrolnih operativno-administrativnih obiskov po PGD;Letno posvetovanje s predsedniki in poveljniki PGD in PIGD;
 • Sodelovanje in nudenje strokovne pomoči društvom pri izvajanju njihovih programov;
 • Spremljanje zakonodaje in predpisov ter sprejem ustreznih pravilnikov;
 • Povečanje vpliva in utrditev dobrega ugleda GZ Domžale;Animiranje, izobraževanje in vzgoja mladih (družabna srečanja, strokovna predavanja in izleti, tabori, organizacija tekmovanj);
 • Organiziranje in koordinacija aktivnosti v oktobru, mesecu požarne varnosti;
 • Aktivno sodelovanje z organi občin Domžale in Trzin, občinskim štabom CZ ter ostalimi organizacijami in društvi v občinah Domžale in Trzin;
 • Aktivno sodelovanje predstavnikov GZ na gasilskih tekmovanjih različnega ranga;
 • Sodelovanje predstavnikov GZ na osrednjih slovesnostih;
 • Sodelovanje s pobratenima GZ Lendava in VS Koprivnica ter ostalimi društvi;
 • Izpeljava dobrodelnega koncerta GZ Domžale.

Upravni odbor Gasilske zveze Domžale za  obdobje 2018 – 2023

Predsednik GZ:   Matjaž KOROŠEC
Poveljnik GZ:   Matjaž MERKUŽIČ
Častni predsednik:   Marjan SLATNAR
Častni poveljnik:   Janez BRECELJNIK
Podpredsednik:   Anton PAVLIČ
Podpredsednik:   Luka PUŠNIK
Podpredsednik:   Anže KOROŠEC
Član:   Robert HROVAT
Član:   Andrej ULČAR
Član:   Sašo ŽALJEC
Član:   Robert KOŠČAK
Član:   Miha ROŽMAN
Član:   Primož URBANIJA
Član:   Andrej PAVLIČ
Član:   Franc MLAKAR
Član:   Tomaž KOVAČ
Predsednik mladine:   Boštjan NAROBE
Član:   Alenka PATERNOST PIRC
Predsednik veteranov:   Franc PIRNAT
Član:   Borut KUMP
Član:   Roman PIRNAT
Tajnik GZ:   Stanko GRČAR
Predsednik NO:   Marko BERGANT
Pred. kom. za žen.:   Ani GRČAR
  Francka FUGGER